Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie “Trouw quiz Jelle’s weekdier” (hierna: “de Actie”) en te raadplegen via trouw.nl/quiz

 

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door DPG Media B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna: “DPG”).

1.2 De Actie bestaat uit deelname aan een quiz via de webpagina van Trouw, waarna kans gemaakt wordt op het winnen van een e-reader.

1.3 De Actie start op 2 juni 2022 en loopt tot en met 16 juni 2022 (hierna: “de Actieperiode”). 

 

2. Deelname

2.1 Deelname is enkel mogelijk gedurende de Actieperiode.

2.2 Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die woonachtig is in Nederland is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.3 Deelname is uitgesloten voor:

  1. personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

  2. medewerkers van DPG;

  3. eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.

2.4 Om deel te nemen dient een deelnemer aan een quiz deel te nemen op trouw.nl/quiz.

2.5 Een deelnemer kan enkel deelnemen aan de Actie door akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.

2.7 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie. Het deelnemen met meerdere accounts is niet toegestaan.

2.8 Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden.

2.9 DPG is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname, bijvoorbeeld in geval een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

 

3. Prijs

3.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit een e-reader (hierna: “de Prijs”).

3.2 De waarde van het totale prijzenpakket bedraagt 400 euro.

3.3 Aanwijzing van de winnaar(s) van de Prijs geschiedt eenmalig in de week van 20 juni 2022. Aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Er zal in totaal één winnaar worden aangewezen.

3.4 Een winnaar van de Prijs wordt binnen 5 werkdagen persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar Prijs.

3.5 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.6 De Prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. De Prijs is persoonsgebonden en kan dus niet aan derden overgedragen worden. Indien de winnaar de Prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de Prijs en is DPG gerechtigd een andere winnaar van de Prijs aan te wijzen.

3.7 DPG neemt de eventueel over de Prijs verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening. 

 

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens voor de Actie worden door DPG alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen Prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan DPG een deelnemer commerciële informatie verstrekken over producten en diensten van DPG.

4.2 Aan de Actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de Prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat zij weten dat zij de Prijs hebben gewonnen.

 

5. Overig

5.1 In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG.

5.2 DPG behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet over te gaan tot het uitkeren van de Prijs. De gevallen waarin DPG zich dit recht voorbehoudt is met inbegrip maar niet beperkt tot een geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van de Prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.  

5.3 DPG is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op trouw.nl/quiz worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

5.3 DPG en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen DPG niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor DPG in het leven roepen. DPG is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. DPG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. DPG is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de Prijs en/of enige andere schade aan de Prijs, inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport.

5.4 DPG garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die DPG aan het beheer van haar website(s) besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

5.4 Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

5.5 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

5.6 Voor eventuele vragen of klachten over de Actie kan per e-mail contact worden opgenomen met de klantenservice van Trouw. DPG zal de vraag of klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit. 

 

***